Notársky úrad Bojnice - Prievidza

Notársky úrad Bojnice
JUDr. Ľubica Rexová
Záhradná 1
972 01 Bojnice
0907 700 776 lubica.rexova@notar.sk

Odmena

V zmysle Vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 31/1993 Z.z. o odmenách a náhradách notárov v znení neskorších predpisov.

Položka A:

Za spísanie notárskej zápisnice vrátane vydania osvedčeného odpisu notárskej zápisnice:

1.Ak ide o zmluvu alebo o jednostranný právny úkon okrem bodu 2, alebo o osvedčenie iných skutkových dejov, alebo osvedčenie o vyhlásení
 - z prvých 3 319,39 eura základu1 %
 - z presahujúcej sumy až do 16 596,96 eura základu0,7 %
 - z presahujúcej sumy až do 33 193,92 eura základu0,5 %
 - z presahujúcej sumy až do 99 581,76 eura základu0,3 %
 - z presahujúcej sumy až do 663 878,38 eura základu0,1 %
 - z presahujúcej sumy až do 1 659 695,94 eura0,05 %
 - najmenej16,60 eura
 - suma nad 1 659 695,94 eura sa do základu nezapočítava.
 - ak nemožno základ určiť alebo ak ho možno určiť len s nepomernými ťažkosťami66,39 eura
2.Ak ide o závet alebo listinu o vydedení alebo o odvolanie týchto úkonov26,56 eura
3.Za spísanie závetu, ktorý obsahuje zároveň ustanovenie o vydedení49,79 eura
4.Ak ide o osvedčenie o priebehu valných zhromaždení a schôdzí právnických osôb165,97 eura
5.Ak ide o osvedčenie o predložení listiny alebo osvedčenie, že je niekto nažive13,28 eura
6.Za zistenie totožnosti pri predchádzajúcich úkonoch za každú osobu, kt. totožnosť sa zisťuje1,33 eura
7.Za spísanie osvedčenia o vykonaní zápisu do Notárskeho centrálneho registra určených právnických osôb23,24 eura
8.Ak ide o osvedčenie osobných údajov na účely elektronického konania vo veciach obchodného registra podľa osobitných predpisov13,28 eura

Položka B:

1.Za spísanie pokračovania v notárskej zápisnici16,60 eura
2.Za zistenie totožnosti pri predchádzajúcom úkone za každú osobu, ktorej totožnosť sa zisťuje1,33 eura

Položka C:

1.Za osvedčenie zhody odpisu alebo fotokópie s listinou vrátane osvedčenia listinnej podoby elektronického odpisu údajov z informačných systémov verejnej správy za každú, aj začatú stranu listiny, ktorej odpis alebo fotokópia sa osvedčuje1,33 eura
2.Ak ide o osvedčenie zhody odpisu alebo fotokópie listiny, ktorá má vzťah k cudzine, za každú, aj začatú stranu listiny, ktorej odpis alebo fotokópia sa osvedčuje2,66 eura
3.Za osvedčenie pravosti podpisu jednej osoby na listine alebo jej rovnopise, za každý podpis1,99 eura

Položka D:

1.Za úhrn úkonov potrebných na protestáciu zmenky alebo iného rubopisom prevoditelného cenného papiera, za každý protestovaný papier
 - z prvých 3 319,39 eura základu1 %
 - z presahujúcej sumy až do 16 596,96 eura základu0,5 %
 - z presahujúcej sumy až do 33 193,92 eura základu0,3 %
 - z presahujúcej sumy až do 99 581,76 eura základu0,1 %
 - z presahujúcej sumy až do 663 878,38 eura základu0,05 %
 - najmenej66,39 eura
 - suma nad 663 878,38 eura sa do základu nezapočítava.
2.Za vyhotovenie odpisu alebo výpisu z protestovanej listiny alebo knihy protestov16,60 eura

Položka E:

Za prijatie do úschovy:

1.Ak ide o listinu26,56 eura
2.Ak ide o cenný papier alebo o peniaze
 - pri základe nepresahujúcom sumu 3 319,39 eura23,24 eura
 - pri základe nad 3 319,39 eura do 16 596,96 eura vrátane49,79 eura
 - pri základe nad 16 596,96 eura do 33 193,92 eura vrátane99,58 eura
 - pri základe nad 33 193,92 eura do 331 939,19 eura vrátane165,97 eura
 - pri základe presahujúcom sumu 331 939,19 eura331,94 eura
 - ak nemožno základ určiť alebo ak ho možno určiť len s nepomernými ťažkosťami33,19 eura

Položka F:

1.Za nahliadnutie do spisov oprávnenými osobami za každú, aj začatú hodinu1 euro
2.Za zaslanie spisu inému notárovi, aby žiadateľ doň nahliadol3,32 eura

Položka G:

Za vydanie výpisu z notárskej zápisnice alebo ďalšieho osvedčenia odpisu notárskej zápisnice za každú, aj začatú stranu vydaného textu1,99 eura

Položka H:

Za vydanie odpisu notárskej zápisnice za každú, aj začatú stranu vydaného textu1,99 eura

Položka I:

Za vydanie potvrdenia o skutočnostiach známych zo spisov3,32 eura

Položka J:

1.Za registráciu záložného práva v Notárskom centrálnom registri záložných práv z ceny zabezpečovanej pohľadávky
 - pri základe nepresahujúcom sumu 3 319,39 eura33,19 eura
 - pri základe nad 3 319,39 eura do 16 596,96 eura vrátane49,79 eura
 - pri základe nad 16 596,96 eura do 33 193,92 eura vrátane82,98 eura
 - pri základe nad 33 193,92 eura do 331 939,19 eura vrátane116,18 eura
 - pri základe presahujúcom sumu 331 939,19 eura182,57 eura
 - ak nemožno základ určiť alebo ak ho možno určiť len s nepomernými ťažkosťami33,19 eura
2.Za zápis poznámky, výmazu alebo ďalších skutočností, ktoré ustanovuje zákon, do Notárskeho centrálneho registra záložných práv16,60 eura
3.Za vyhľadávanie a vydanie potvrdenia z Notárskeho centrálneho registra záložných práv na jedného záložného dlžníka3,32 eura

Položka K:

1.Za registráciu každého oznámenia v Notárskom centrálnom registri dražieb16,60 eura
2.Za registráciu zmeny údajov v Notárskom centrálnom registri dražieb9,96 eura

Položka L:

1.Za uloženie textu notárskej zápisnice do Notárskeho centrálneho archívu listín za každú, aj začatú stranu uloženého textu1,33 eura
2.Za uloženie prvopisu listiny a za registráciu zmeny doby uloženia prvopisu listiny do Notárskeho centrálneho archívu listín za každú, aj začatú stranu uloženého textu
 - na dobu od štrnástich dní do troch mesiacov1,99 eura
 - na dobu od troch mesiacov do šiestich mesiacov2,66 eura
 - na dobu od šiestich mesiacov do jedného roka3,32 eura
 - na dobu od jedného roka do troch rokov3,98 eura
 - na dobu neurčitú4,65 eura
3.Za registráciu zmeny podmienok uloženia prvopisu listiny do Notárskeho centrálneho archívu listín6,64 eura
4.Za výmaz prvopisu listiny z Notárskeho centrálneho archívu listín6,64 eura

Položka M:

Za vykonávanie správy majetku patrí odmena vo výške 10 % hrubého ročného príjmu zo spravovaného majetku. V prípade, ak zo spravovaného majetku neplynie žiaden príjem, môže byť odmena dohodnutá v zmluve.

Notárska komora Slovenská republika